ประกาศมหาวิทยาลัย
 ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง  การสอบวัดความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา พ.ศ.2562
 ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง  การดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง  การขยายเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครบกำหนดการศึกษา เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระเบียบมหาวิทยาลัย
 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิต และการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม   อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2562
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ.2557