แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทางการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตทุกชั้นปี

23 - 27 พ.ค. 65

เปิดภาคเรียน

1-มิ.ย.-65

ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน

1- 7 มิ.ย. 65

ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ

1 - 17 มิ.ย. 65

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร

1-มิ.ย.-65

กิจกรรมปรับสภาพนักศึกษาใหม่

 ช่วงเดือน มิ.ย. 65

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

 ช่วงเดือน มิ.ย. 65

ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดทุกชั้นปี

2 - 7 มิ.ย. 65

(เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า)

 

ยื่นคำร้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่บันทึก W)

6 - 17 มิ.ย. 65

ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาทุกชั้นปี โดยบันทึกอักษร “W”

11 - 22 ก.ค. 65

ตรวจสุขภาพประจำปี

 ช่วงเดือน ก.ค.  65

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

23-ก.ค.-65

ช่วงระยะเวลาการสอบกลางภาคการศึกษา

18 - 22 ก.ค. 65

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 11-ส.ค.-65

ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

8 ส.ค. - 16 ก.ย.65

กีฬาภายใน

ช่วงเดือน ส.ค. 65

กีฬา 8 สถาบัน

ช่วงเดือน ก.ย. 65

วันสุดท้ายของการขอแก้ I

วันปิดภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศตารางการสอบปลายภาคและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

5 - 9 ก.ย. 65

สอบปลายภาคทุกชั้นปี ตามตารางสอบ

19 - 23 ก.ย. 65

ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคการศึกษาล่าช้าก่อนกำหนดและต้องเสียค่าปรับ

26 ก.ย. – 7 ต.ค.65

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรม Good bye senior

ช่วงหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565

ปิดภาคเรียน

26 ก.ย. – 31 ต.ค.65

ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปีผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

15-พ.ย.-65

ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการเรียนของภาคการศึกษาที่สำนักวิชาการฯ

16 - 25 พ.ย. 65

สอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล

1 - 31 ส.ค. 65

 

หมายเหตุ  อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก