แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตทุกชั้นปี 29 ต.ค.-5 พ.ย.64
เปิดภาคเรียน 1 พ.ย.64/15 พ.ย.64
ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ 1 - 12 พ.ย. 64
ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดทุกชั้นปี (เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า) 2 - 5 พ.ย. 64
ยื่นคำร้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่บันทึก W) 8 - 19 พ.ย. 64
ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาทุกชั้นปี โดยบันทึกอักษร “W” 13 - 17 ธ.ค. 64
ช่วงระยะเวลาการสอบกลางภาคการศึกษา 20 - 24 ธ.ค. 64
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 10 ม.ค. - 11 ก.พ. 65
วันสุดท้ายของการขอแก้ I วันปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศตารางการสอบปลายภาคและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 7 - 11 ก.พ. 65
สอบปลายภาคทุกชั้นปี ตามตารางสอบ 21 - 25 ก.พ. 65
ปิดภาคเรียน 28 ก.พ.– 31 พ.ค. 65
ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคการศึกษาล่าช้าก่อนกำหนด และต้องเสียค่าปรับ 1 - 7 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนของภาคการศึกษาทุกชั้นปีผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 1-เม.ย.-65
ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการเรียนของภาคการศึกษา ที่สำนักวิชาการฯ 4 - 8 เม.ย. 65

 

หมายเหตุ  อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก