ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อหลายรายมีความเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบริการประเภทต่าง ๆ โดยมิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ และปัจจุบันได้มรมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีประกาศแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  1. เปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และปิดการเรียนการสอน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
  2. วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564 ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) และตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ให้ทางคณะเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานที่หลากหลาย เกิดจากการบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบชั้นเรียนกับการสอนออนไลน์
  3. 3. การฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดำเนินการตามปกติ หรืออาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ทางคณะและหลักสูตรกำชับนักศึกษาให้ยึดหลักมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
  4. การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์และนักศึกษา ตระหนักและรับผิดชอบตามมาตรการ DMHTT ได้แก่ อยู่ห่างไว้ ใส่มาก์สกัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ (และหมอชนะ) และมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ลงชื่อเข้า-ออก ในการเข้าตึกเรียนทุกครั้ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์หรือเจลแอลกอฮอร์หลังเข้า-ออกจากการทำกิจกรรมทุกครั้ง นั่งเรียน ทำกิจกรรม กลุ่มสนทนา หรือนั่งรับประทานอาหาร ต้องเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของตนเอง ตามจุดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้เป็นระยะ ๆ เป็นต้น

          หมายเหตุ  หากมีกรณีนักศึกษายืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างภาคการศึกษา ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะในภายหลังจากการรักษาหายเป็นปกติแล้ว โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือหยุดเรียน

 

>>>เอกสารแนบ<<<