แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตทุกชั้นปี 24 พ.ค. -4 มิ.ย. 64
เปิดภาคเรียน 14-มิ.ย.-64
ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ 1 - 11 มิ.ย. 64
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาตลอดหลักสูตร 1 - 11 มิ.ย. 64
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร 1-มิ.ย.-64
กิจกรรมปรับสภาพนักศึกษาใหม่  ช่วงเดือน มิ.ย.  64
ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดทุกชั้นปี (เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า) 1 - 5 มิ.ย. 64
ยื่นคำร้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่บันทึก W) 7 - 18 มิ.ย. 64
ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาทุกชั้นปี โดยบันทึกอักษร “W” 12 - 23 ก.ค. 64
ช่วงระยะเวลาการสอบกลางภาคการศึกษา 19 - 23 ก.ค. 64
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 9 ส.ค. - 17 ก.ย.64
วันสุดท้ายของการขอแก้ I วันปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศตารางการสอบปลายภาคและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 6 - 10 ก.ย. 64
สอบปลายภาคทุกชั้นปี ตามตารางสอบ 20 - 24 ก.ย.64
ปิดภาคเรียน 27 ก.ย. – 29 ต.ค.64
ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคการศึกษาล่าช้าก่อนกำหนด และต้องเสียค่าปรับ 27 ก.ย. – 8 ต.ค.64
ประกาศผลการเรียนของภาคการศึกษาทุกชั้นปีผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 15-พ.ย.-64
ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการเรียนของภาคการศึกษา ที่สำนักวิชาการฯ 16 - 26 พ.ย. 64