ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1/2564

         แนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายจังหวัด และขณะนี้มีจำนวน  ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลกทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ต้องปฏิบัติตามแนวทางจังหวัดพิษณุโลก (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

              1. แนวทางที่ 1 กักกันตัวที่บ้าน 14 วัน ที่จังหวัดต้นทาง นักศึกษาสามารถยื่นใบรับรอง การกักกันตัวเองที่บ้าน และเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในช่วงวันที่ 1-5 มิถุนายน 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลกอย่างเคร่งครัด

              2. แนวทางที่ 2 กักกันตัวในจังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในช่วงวันที่ 1-5 มิถุนายน 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลกอย่างเคร่งครัด

>>>เอกสารแนบ<<<