แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมทางการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตทุกชั้นปี 1 - 5 มี.ค.64
เปิดภาคการศึกษา 15 มี.ค.64
ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ 15 - 19 มี.ค.64
ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดทุกชั้นปี (เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า) 15 - 19 มี.ค.64
ยื่นคำร้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่บันทึก W) 29 มี.ค. - 2 เม.ย.64
ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาทุกชั้นปี โดยบันทึกอักษร “W” 5 - 9 เม.ย.64
ช่วงระยะเวลาการสอบกลางภาคการศึกษา 12 - 16 เม.ย.64
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 19 เม.ย. - 7 พ.ค.64
วันสุดท้ายของการขอแก้ I วันปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศตารางการสอบปลายภาคและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 26 - 30 เม.ย.64
สอบปลายภาคทุกชั้นปี ตามตารางสอบ 10 - 14 พ.ค.64
ปิดภาคการศึกษา 17 - 31 พ.ค.64
ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคการศึกษาล่าช้าก่อนกำหนด และต้องเสียค่าปรับ 17 - 19 พ.ค.64
ประกาศผลการเรียนของภาคการศึกษาทุกชั้นปีผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 31 พ.ค.64
ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการเรียนของภาคการศึกษา ที่สำนักวิชาการฯ 1 - 7 มิ.ย.64