แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตทุกชั้นปี 26-30 ต.ค.63
เปิดภาคการศึกษา 2 พ.ย.63
ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ 2 - 13 พ.ย.63
ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดทุกชั้นปี (เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า) 2 - 6 พ.ย.63
ยื่นคำร้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่บันทึก W) 9 - 20 พ.ย.63
ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาทุกชั้นปี โดยบันทึกอักษร “W” 14 - 25 ธ.ค.63
ช่วงระยะเวลาการสอบกลางภาคการศึกษา 28 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค.64
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 11 ม.ค. - 12 ก.พ.64
วันสุดท้ายของการขอแก้ I วันปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศตารางการสอบปลายภาคและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 8 - 12 ก.พ.64
สอบปลายภาคทุกชั้นปี ตามตารางสอบ 22 - 26 ก.พ.64
ปิดภาคการศึกษา 1 มี.ค.– 31 พ.ค.64
ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคการศึกษาล่าช้าก่อนกำหนด และต้องเสียค่าปรับ 1 – 5 มี.ค.64
ประกาศผลการเรียนของภาคการศึกษาทุกชั้นปีผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 1 เม.ย.64
ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการเรียนของภาคการศึกษา ที่สำนักวิชาการฯ 5 - 9 เม.ย.64

 

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา