แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

     เนื่องด้วยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งตารางการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษาจึงขอเลื่อนวันสอบปลายภาค (ในตาราง) เป็นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 อีกทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

     กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 สถานที่สอบ อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เอกสารแนบ คำสั่ง  ตารางสอบและตารางคุมสอบ  ระเบียบการสอบปลายภาคของนักศึกษา

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา