แจ้งปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

        มหาวิทยาลัยได้จัดทำปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวน์โหลด >>> เอกสารแนบ

# สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก