แจ้งกิจกรรมทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมทางการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตทุกชั้นปี 2 – 6 มี.ค. 63
ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ 16 - 20 มี.ค. 63
เปิดภาคเรียน 16-มี.ค.-63
ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดทุกชั้นปี (เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า) 16 - 20 มี.ค. 63
ยื่นคำร้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ไม่บันทึก W) 1 – 5 เม.ย. 63
ช่วงระยะเวลาการสอบกลางภาคการศึกษา 6 – 10 เม.ย.63
ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาทุกชั้นปี โดยบันทึกอักษร “W” 30 มี.ค. – 3 เม.ย.63
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 20 เม.ย. - 8 พ.ค. 63
วันสุดท้ายของการขอแก้ I วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศตารางการสอบปลายภาคและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63
สอบปลายภาคทุกชั้นปี ตามตารางสอบ 11 -15 พ.ค. 63
ปิดภาคเรียน 18 - 31 พ.ค. 63
ยื่นคำร้องขอสอบไล่ปลายภาคการศึกษาล่าช้าก่อนกำหนด และต้องเสียค่าปรับ 18 - 22 พ.ค. 63
ประกาศผลการเรียนของภาคการศึกษาทุกชั้นปีผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 29-พ.ค.-63
ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการเรียนของภาคการศึกษา ที่สำนักวิชาการฯ 1 - 5 มิ.ย. 63

 

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก