หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831111103

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

Graduate Diploma Program in Teaching Profession

Grad.Dip. (Teaching Profession)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
1. วิชาบังคับ
28
2. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
34
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา/แผนการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์  กายาผาด
3. อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  พรหมมีเนตร
4. อาจารย์ ดร.สิริรักษ์  รัชชุศานติ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์  สุริยะ