หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25521831108112

ชื่อหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of  Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Master of Public Administration (Public Administration)

M.P.A. (Public Administration)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1. หมวดวิชาเฉพาะ
24 30
    1.1 หมวดวิชาบังคับ
    1.2 หมวดรายวิชาเลือก
    1.3 รายวิชาเสริม
15
9
ไม่นับหน่วยกิต 3
15
15
ไม่นับหน่วยกิต 3
2. หมวดภาคนิพนธ์
   
    2.1 วิทยานิพนธ์
    2.2 การค้นคว้าอิสระ
12
-
-
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36  36 
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์  สุวรรณศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณสิทธิ์  สะและน้อย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรณัฐ  โรจนประภา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ภูรีพงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศพล  อินทร์จันทร์
6. เรือตรี สามารถ  อาจอนงค์
7. อาจารย์ ดร.พชรดนัย  วัชรธนพัฒน์ธาดา
8. อาจารย์ ดร.นิยารินทร์  สกุลภัทร์เตชิน