หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25531831103938

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

Master of Business Administration (Business Administration)

M.B.A. (Business Administration)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1. หมวดวิชาเฉพาะ
24 30
    1.1 รายวิชาบังคับ
    1.2 รายวิชาเอก
21
3
21
9
2. วิทยานิพนธ์
12 -
3. การค้นคว้าอิสระ 
-
6
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ตามที่กำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่กำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 36 36 
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลดา ทองเย็นบุริศม์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ตั้งเอกชัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ทองเย็น
5. อาจารย์ ดร.นรเศรษฐ วาสะศิริ