หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831109562

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

Master of Education Program in Educational Administration

M.Ed. (Educational Administration)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1. งานรายวิชา
30 36
    1.1 วิชาบังคับ
    1.2 วิชาบังคับปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา
    1.3 วิชาเลือก
27
3
 
-
27
3
 
6
2. งานนิพนธ์
   
    2.1 วิทยานิพนธ์
    2.2 สารนิพนธ์ 
12
-
-
6
4. วิชาเสริมทักษะพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3
(ไม่นับหน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 3
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 42 42
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร  รัตนศิริณิชกุล 
2. อาจารย์ ดร.ณฐกร  สุขสม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก  พราหมณ์ศิริ
4. อาจารย์ ดร.วินิจ  คนขยัน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ  ยงบุตร
6. อาจารย์ ดร.ศิธาชัย  ศรีอุดม
7. อาจารย์ ดร.สมัคร  เยาวกรณ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ  เกตุเมฆ
9. อาจารย์ ดร.ชวลิต  จันทร์ศรี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คำศรี
11. อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  เจริญทรัพย์
12. อาจารย์ ดร.เตือนใจ  เขียนชานาจ
13. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พรหมมีเนตร
14. อาจารย์ ดร.กฤตชญา  วิเชียรเพริศ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนากร  ศรีก๊อ
16. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  อินทวงศ์