หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831101574

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

B.Sc. (Information Technology)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
6
9
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
    2.1 กลุ่มวิชาแกน
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
          2.2.1 วิชาบังคับ
                   1) ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
                   2) เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
                   3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
                   4) โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
          2.2.2 วิชาเลือก
          2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
                   1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
                   2) สหกิจศึกษา
15
78
48
12
18
12
6
30
 
3
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
129
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  สิทธิจักร
2. อาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์
3. อาจารย์ฤทธิรงค์  แสงสร้อย
4. อาจารย์ธมนวรรณ  บุญไทย
5. อาจารย์ปรกฤษฎิ์  สายหัสดี