หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831105635

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of  Public  Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Bachelor of Public Administration (Public Administration)

B.P.A. (Public Administration)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาภาษา
6
9
6
9
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 87
    2.1 กลุ่มวิชาแกน
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
    2.2.1 รายวิชาบังคับ
    2.2.2 รายวิชาเลือก
    2.2.3 รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
30
57
39
18
-
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 123
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา/แผนการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  ศรีสิงห์
2. อาจารย์ ทค.ดร.ประเชิญ  ตรีเนตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พริมรฏา  สุขคำภา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก  วิโนทัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา
6. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  ภูคำแก้ว
7. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ  พวงกำหยาด
8. อาจารย์ ดร.ลดา เมฆราตรี
9. พันเอก ดร.ประมวล  สุวรรณศรี