หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831101552

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program in Laws 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)  

Bachelor of Laws (Law)

น.บ. (นิติศาสตร์)

LL.B. (Law)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
6
9
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
108
    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
 
98
10
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
144
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์ไกรจักร ภักดีณรงค์
2. อาจารย์ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ
3. อาจารย์พิสิฐพล พานุรัตน์
4. อาจารย์อนุสรณ์  สอนใจดี
5. อาจารย์ชาตรี  จำลองกุล