หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831105545

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts (Tourism)

B.A. (Tourism)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
6
9
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
         2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว)
         2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเอกเลือก
24
60
30
30
3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
126
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.ลิลลาลี  ศิริวิไลเลิศอนันต์
2. อาจารย์อาทิตย์  เกียรติเบญจพงศ์
3. อาจารย์อินทนนท์  หิรัญคำ
4. อาจารย์วชิรญาณ์ ไชยวินิจ
5. อาจารย์นฤชิต  รักเลี้ยง