หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25491831107938

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accountancy Program in Accounting

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  

บช.บ. (การบัญชี)

Bachelor of Accountancy (Accounting)

B.Acc. (Accounting)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า  90
    2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 วิชาเอกบังคับ
    2.2 วิชาเอกเลือก
    2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชาบูรณาการการ            เรียนรู้ร่วมการทำงาน(สหกิจศึกษา)
36
 
42
9
6
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา/แผนการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เกียรติเบญจพงศ์
2. อาจารย์พรพิมล  ทวี
3. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ภู่อุทัย
4. อาจารย์วนิดา  จันทร์ศรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษณีย์  เทวะ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
7. อาจารย์วิจิตรา คุณคำ
8. อาจารย์ทัศนีย์ หมื่นวิชา