หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25641834000581

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

Bachelor of  Education  Program in Elementary Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

Bachelor of  Education  (Elementary Education)

B.Ed. (Elementary Education)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
6
9
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานและวิชาชีพครู
   2.1.1 งานรายวิชา
   2.1.2 งานประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
   2.2.1 งานรายวิชาบังคับ
   2.2.2 งานรายวิชาเลือก
37
24
13
62
40
22
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
135
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา/แผนการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์วิมลรัตน์  สิริอาภรณ์
2. อาจารย์ ดร.ปิยภรณ์  รัตนากรกุล
3. อาจารย์ ดร.ศศิรดา  แพงไทย
4. อาจารย์ ดร.ประชุม  ปิ่มสกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ
6. อาจารย์บุญรักษา  เม็งเกตุ
7. อาจารย์ ดร.สุภางค์  แจ้งสูงเนิน