หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่/วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่/วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831105624

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration (Business Administration)

B.B.A. (Business Administration)

 วิชาเอก
1. วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่
2. วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่
3. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
6
9
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
87
    2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
          2.2.1 วิชาบังคับ
    2.2.2 วิชาเลือก
    2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      หรือปฏิบัติงานสหกิศึกษา หรือหัวข้อพิเศษ
36
 
42
3
6
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
123
 
รายละเอียดหลักสูตร
1. วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่
2. วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่
 
คณาจารย์ประจำ
1. อาจารย์นรีรัตน์ ยิ้มนรินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  พระงาม
3. อาจารย์ณราชัย ศรีนรานฤดล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิริ  สร้อยทองพงศ์
5. รองศาสตราจารย์สุปภาดา  ภูรรีพงศ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรอาภา  ภูรีพงศ์
7. อาจารย์พฤกษชาติ  ชาติรังสรรค์
8. อาจารย์วิชิระ  วีระพลิน
9. อาจารย์สุรางค์  คงหมื่นรักษ์
10. อาจารย์ถนัด  ดาวเวียง
11. อาจารย์วิชญ์พนธ์  ศรีชีวชาติ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  สิทธิจักร
13. อาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์
14. อาจารย์เพ็ญศิริ  ใจวัน
15. อาจารย์ฤทธิรงค์  แสงสร้อย
16. อาจารย์ปรกฤษฎิ์  สายหัสดี