หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25551831106359

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
6
9
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
109
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
          2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          2.1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข
    2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธษรณสุข
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
30
21
9
30
49
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
145
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มศิริ  นิติมานพ
2. อาจารย์นัฐพล จำปาเทศ
3. อาจารย์ศุภัทธนันท์  รักพงษ์
4. อาจารย์ ดร.รัตนวดี  ทองบัวบาน
5. อาจารย์ธัญลักษณ์ น้อยผล