ติดต่อหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

              93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

              โทร. 055-303411 โทรสาร. 055-378347

 

สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

   อาคารรักธนศาสตร์ 5 ชั้น สำนักงานชั้น 2

              โทร. 055-303411 ต่อ 1214 

 

งานสหกิจศึกษา

   อาคารรักธนศาสตร์ 5 ชั้น สำนักงานชั้น 1

              โทร. 055-303411  

เว็บไซต์สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา  
เพจ : พัฒนาการศึกษา_มหาวิทยาลัยพิษณุโลก