ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบายหลัก

ปรัชญา

มุ่งมั่นวิชาการ  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือคุณธรรม  นำสู่บริการชุมชน

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  บนฐานความด้านคุณธรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 พันธกิจ

1) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการสอนให้เป็นระบบและรวดเร็ว
3) สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) เพื่อส่งเสริมความรู้  คุณธรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการศึกษา   
3) เพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายใน ภายนอกประเทศและชุมชนท้องถิ่น

นโยบายหลัก

1) ดำเนินการด้านหลักสูตรโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอนในการจัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง
2) สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการสอนให้มีคุณภาพ
3) สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ในการนำความรู้ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
5) ดำเนินงานตามแผนงานของสำนักวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
6) ดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)