ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

 

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

 

ชื่อสถาบัน

                ชื่อเต็ม                     มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

                อักษรย่อ                   มพล.

                ชื่อภาษาอังกฤษ       PHITSANULOK UNIVERSITY

                อักษรย่อ                   PLU.

เครื่องหมายของวิทยาลัย

  • คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างที่ทำให้เกิดปัญญา  ความรู้  ความคิด  เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา และอนาคตที่รุ่งโรจน์
  • ล้อธรรมจักร หมายถึง คุณธรรมในอันที่จะนำไปสู่ความดีงาม

 ซึ่งกงล้อธรรมจักรทั้ง  5  คือ  ศีล  5  ทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต

  • ปัญญา หมายถึง ความรู้
  • ธรรม หมายถึง การทำความดีที่จะนำไปสู่ความสุข และความสำเร็จในชีวิต
         ต้นไม้      คือ       ต้นกฤษณา

         สี            คือ        สีฟ้า-สีขาว-สีม่วง 

 
   สีฟ้า         หมายถึง  พระมหากษัตริย์หรือความจงรักภักดี
   สีขาว        หมายถึง  ศาสนา
   สีม่วง        หมายถึง  มีความเป็นผู้นำ  และรู้จักเสียสละ