บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

       
             
             
 

อาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

       
             
             
 

นายวัชระพงษ์  หนูเมือง

งานวิชาการ

   

นายเอกพันธ์  นันติ

งานสหกิจศึกษา