บุคลากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  รักเลี้ยง

อธิการบดี

                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

                   

อาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

                   

นายวัชระพงษ์  หนูเมือง

งานวิชาการและงานหลักสูตร

 

นายเอกพันธ์  นันติ

งานสหกิจศึกษา

 

นางสาวสาวิตรี  สาดแก้ว

งานบัณฑิตศึกษา

 

นางสาววิจิตรา  คุณคำ

งานจัดการเรียนการสอน

 

นางสาวทัศนีย์  หมื่นวิชา

งานจัดการเรียนการสอน