บุคลากร

 

อาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

       
             
 

นายวัชระพงษ์  หนูเมือง

งานวิชาการ

   

นายเอกพันธ์  นันติ

งานสหกิจศึกษา

             
 

นางสาวสาวิตรี  สาดแก้ว

งานบัณฑิตศึกษา