• Home Slide9
  • Home Slide1
  • Home Slide6
  • Home Slide2
  • Home Slide4
  • Home Slide5

          แจ้งให้นักศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรีมาดำเนินการเปลี่ยนระดับคะแนนหรือเกรด I ให้เสร็จสิ้น ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้   หากครบกำหนดแล้วยังไม่ดำเนินการมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนคะแนน I เป็น F โดยอัตโนมัติ จึงขอให้นักศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ ส่วนระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา