• Home Slide9
  • Home Slide1
  • Home Slide6
  • Home Slide2
  • Home Slide4
  • Home Slide5

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เอกสารประกาศ