ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 และอาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์ เป็นเลขานุการ ซึ่งมีคณบดี ผู้แทนหลักสูตร สำนัก เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) 

 
     
 
     
 

 

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก