previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

          ตามที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้เสนอขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาและสาขาวิชาเดิมนั้น ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0224.4/554 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง การขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยให้การรับรองระดับหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรรวม 13 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 มีผลการประเมินองค์รวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก