previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

              งานสหกิจศึกษา สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา (กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ปีการศึกษา 2562) อาจารย์สุนทร  รักเลี้ยง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา และผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  พระงาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วม

          ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดและความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา” การเลือกงาน และสถานประกอบการ โดย. นายเอกพันธ์  นันติ และการบรรยาย หัวข้อ “การเขียนใบสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัวการเตรียมตัวสัมภาษณ์” โดย. อาจารย์ ดร.ปาริชาต  กัณฑาทรัพย์

         ร่วมด้วยวิทยากรอาจารย์ณราชัย  ศรีนรานฤดล อาจารย์สุรางค์  คงหมื่นรักษ์ อาจารย์ ดร.รัตนวดี ทองบัวบาน อาจารย์ศุภัทธนันท์  รักพงษ์ อาจารย์เพ็ญศิริ  ใจวัน บรรยายทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ไฮเทคเทคโนโลยีไร้พรมแดน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 
     
 
     
 
     
 
     

#งานสหกิจศึกษา สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก