previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

          หนังสือที่ อว 0224/ว653 เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

>>>เอกสาร<<<

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก