หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224.2/ว647 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

>>>เอกสาร<<<

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก