ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สุนทร  รักเลี้ยงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม และอาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์ เป็นเลขานุการ ซึ่งมีคณบดี ประธานหลักสูตร สำนัก เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้องตรวจสอบภายใน PU3/21 อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) #สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา