previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์มาริสา  กัณฑาทรัพย์ เป็นเลขานุการ โดยมีคณบดี ประธานหลักสูตร สำนัก เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562ณ ห้องประชุมชั้น 1 IT5 อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) #สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา