สหกิจศึกษาคืออะไร
         สหกิจศึกษา (Cooperative Education:Co-op)  เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา)  ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นสถานประกอบการอาจกำหนดให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยนักบัญชี ฯลฯ หรือ กำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการและสามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 16 สัปดาห์ โดยสถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงานของนิสิตสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา อาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาของนิสิตสหกิจศึกษา
 
ความเป็นมาของสหกิจศึกษา
         สืบเนื่องจากสหกิจศึกษา มีความจำเป็นต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเป็นวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เริ่มต้นพัฒนาในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452  เรียกและรู้จักกันว่า “ระบบสหกิจศึกษา”  (Cooperative Education: Co-op) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลและความร่วมมือของสถานประกอบการ ปัจจุบันสถานศึกษาและสถานประกอบการทั่วโลก มากกว่า 900 หน่วยงาน จาก 39 ประเทศ นำระบบสหกิจศึกษามาใช้และพัฒนาจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ  ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการตั้งสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ (World Association for Cooperative Education: WACE) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ สำหรับสหกิจศึกษาในประเทศไทยนั้น คำว่า “สหกิจศึกษา” เป็นศัพท์บัญญัติโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นำระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยก่อตั้งโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก

          ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีภารกิจหลักที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความเป็นผู้นำ ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางปัญญาและประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กร รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ควบคู่ไปกับวิชาการ มีการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบ เน้นการเรียนในระบบ E-learning เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้มุ่งพัฒนาทักษะของนักศึกษาและภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพ ซึ่งนักศึกษาสามารนำความรู้ไปพัฒนางานอาชีพหรือเน้นการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของสังคมไทย  

          มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงมีเป้าประสงค์อย่างชัดเจนที่จะดำเนินงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานสหกิจศึกษามีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์จะช่วยให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความรอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณภาพและศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ดำเนินการและพัฒนาโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง
 
วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีค่าเหนือกว่าการฝึกงาน

         2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

         3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

         4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงาน­­­­­­­­­­­­­­­­­
         สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และ  ผู้ประสานงานสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศษสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว , คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 
เป้าหมายการดำเนินโครงการ

          1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาตนเองแก่นิสิตในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน

           2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

           3. เพื่อนำผลจากการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาใช้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

           4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

ลักษณะงานของสหกิจศึกษา

          1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ

          2. ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยนักบัญชี ฯลฯ

          3. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)

          4. ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)

          5. มีค่าตอบแทนตามสมควร

สามประสานความร่วมมือและประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา
          
  สามประสานความร่วมมือ ประโยชน์ที่ได้รับ
 

1. สถานประกอบการ

 • ทำความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา
 • มองสหกิจศึกษาเป็นโอกาส
 • เตรียมความพร้อมและร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

 

 

1. สถานประกอบการ 

 • สามารถใช้ในการดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
 • ลดการจ้างพนักงานประจำ
 • พนักงานประจำมีเวลาที่จะทำงานสำคัญได้
 • เป็นวิธีคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นพนักงานในอนาคต
 • มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
 • เกิดภาพพจน์ที่ดีในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต
 

2. มหาวิทยาลัย

 • จัดหลักสูตรและวางระบบบริหารจัดการ
 • รณรงค์ให้สถานประกอบการให้การสนับสนุน
 • เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์และนิสิต

 

2. มหาวิทยาลัย

 • เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
 • ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
 • สหกิจศึกษาช่วยให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการจากสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
 

3. นิสิต

 • ทำความเข้าใจกับระบบสหกิจศึกษา
 • เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 • เตรียมความพร้อมของตนเองในการเข้าปฏิบัติงานจริงทั้งในด้านวิชาการและบุคลิกภาพ
 • ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ

 

 

3. นิสิต

 • ได้ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนโดยตรง
 • เกิดการพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบการจัดการและมีความมั่นใจ
 • เกิดทักษะในการนำเสนอและการสื่อสาร
 • มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
 • เลือกสายอาชีพได้อย่างถูกต้องตามความถนัด
 • เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน
 • ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร
 
ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 
เอกสารแบบฟอร์ม
         คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
         PLU_Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 03 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
         PLU_Co-op 04 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
         PLU_Co-op 05 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 06 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 07 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 08 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 09 แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
         PLU_Co-op 10 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 11 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         PLU_Co-op 12 แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
ลิงค์ภายนอก
  สมาคมสหกิจศึกษาไทย สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
         
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกาศผลการคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพุทธศักราช 2563