ระบบรับรองหลักสูตร รับรองคุณวุฒิ สภาวิชาชีพ
ระบบรับรองหลักสูตร CHECO (อว.)   /   คู่มือการปฏิบัติงาน CHECO  /   คู่มือการใช้งานรับรองหลักสูตร CHECO
ระบบรับรองคุณวุฒิ ก.พ.   /   รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน ก.พ.รับรองปริญญา (อว.)
ระบบรับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ.   /   การสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง   /   แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ
สภาวิชาชีพบัญชี    /  ขั้นการรับรองหลักสูตร
สภาวิชาชีพคุรุสภา   /  การดำเนินงานการรับรองปริญญา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (จป.)  /  ขั้นตอนการรับรองสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
 
รับรองหลักสูตร อว. (สกอ.)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
รับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สภาวิชาชีพเนติบัณฑิตยสภา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สภาวิชาชีพคุรุสภา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สภาวิชาชีพคุรุสภา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (จป.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร
เอกสารรับรองวิทยฐานะ