หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25531831103938

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

Master of Business Administration

M.B.A.

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1. หมวดวิชาเฉพาะ
36 36
    1.1 รายวิชาบังคับ
    1.2 รายวิชาเอก
21
3
21
9
2. วิทยานิพนธ์
12 -
 
3. การค้นคว้าอิสระ 
-
6
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ตามที่กำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่กำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 36 36 
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ทองเย็น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ตั้งเอกชัย
3. อาจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
4. อาจารย์ ดร.นรเศรษฐ วาสะศิริ
5. อาจารย์ ดร.ชำนาญ ทองเย็น