หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831105624

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    

Bachelor of Business Administration (Business Computer)

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

B.B.A. (Business Computer)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาภาษา
6
6
6
12
2. หมวดวิชาเฉพาะ
87
    2.1 กลุ่มวิชาแกน
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ
                 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
                 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
                 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
                 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
         2.2.2 วิชาเอกเลือก
39
 
42
15
12
9
6
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
4. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
129
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา         แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์
2. อาจารย์วิชิระ  วีระพลิน
3. อาจารย์สุรางค์  คงหมื่นรักษ์
4. อาจารย์เกศริน  โพธิ์ดี
5. อาจารย์ธมลวรรณ  บุญไทย