หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831105635

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of  Public  Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Bachelor of Public Administration (Public Administration)

B.P.A. (Public Administration)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาภาษา
6
9
6
9
2. หมวดวิชาเฉพาะ
90
    2.1 กลุ่มวิชาแกน
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
    2.3 กลุ่มวิชาเลือก
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
36
39
9
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
126
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  ศรีสิงห์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเชิญ  ตรีเนตร์
3. อาจารย์พริมรฏา  สุขคำภา
4. อาจารย์สรรเสริญ   ภูคำแก้ว
5. อาจารย์สมนึก  วิโนทัย
6. อาจารย์ชาญยุทธ  พวงกำหยาด
7. อาจารย์ลดา เมฆราตรี