หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831105602

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)   

บธ.บ. (การตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

B.B.A. (Marketing)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาภาษา
6
6
6
12
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
    2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
39
42
12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
129
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์ณัฐชลิต  ทองอำไพ
2. อาจารย์ศุภสิริ  สร้อยทองพงศ์
3. อาจารย์วิชญ์พนธ์  ศรีชีวะชาติ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปภาดา  ภูรรีพงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรอาภา  ภูรีพงศ์