หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25511831105646

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)   

Bachelor of Business Administration (Management)

บธ.บ. (การจัดการ)

B.B.A. (Management)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาภาษา
6
6
6
12
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
    2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ
         2.2.2 วิชาเอกเลือก
39
 
42
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
129
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  พระงาม
2. อาจารย์นรีรัตน์  ยิ้มนรินทร์
3. อาจารย์ถนัด  ดาวเวียง
4. อาจารย์ชุติกาญจน์  บุญพวง
5. อาจารย์พรชัย  อินทร์สุข