หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 
สังกัด/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

25491831107938

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accountancy Program in Accounting

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)   

บช.บ. (การบัญชี)

Bachelor of Accountancy (Accounting)

B.Acc. (Accounting)

 
โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
    1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาภาษา
6
6
6
12
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
    2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา
45
33
9
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
129
 
รายละเอียดหลักสูตร
รายวิชา        แผนการศึกษา         คำอธิบายรายวิชา
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์พรพิมล ทวี
2. อาจารย์วนิดา จันทร์ศรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษณีย์ เทวะ
4. อาจารย์อรพรรณ  ศรีแก้ว
5. อาจารย์วุฒิชัย  เกียรติเบญจพงศ์