ระบบรับรองหลักสูตร CHECO (สกอ.)
>>>ระบบรับรองหลักสูตร CHECO<<<
คู่มือการรับรองหลักสูตร CHECO
 
ระบบรับรองคุณวุฒิ (ก.พ.)
>>>ระบบรับรองคุณวุฒิ<<<
 
ระบบรับรองคุณวุฒิ (ก.ค.ศ.)
>>>ระบบรับรองคุณวุฒิ (ใหม่)<<<
 
รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
รับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สภาววิชาชีพเนติบัณฑิตยสภา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สภาวิชาชีพคุรุสภา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สภาวิชาชีพคุรุสภา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร
เอกสารรับรองวิทยฐานะ